Wyniki prób DNA

stan na 19 lipca 2011 r.

 

Badania DNA wykonała firma Family Tree DNA http://www.familytreedna.com

 

 

1. Certyfikat haplogrupy 2. Wartości markerów

 

 

Zestawienie haplogrup wg ISOOG 2018 

 

1. Wartości markerów (DYS#) okreslają nasz typ genetyczny jako ATLANTYCKI MODALNY HAPLOTYP.  AMH jest to „supergen” występujący głównie w populacji męskiej Europie Zachodniej. AMH jest bardzo rzadki w Polsce. Naszymi najbliższymi „kuzynami” jest rodzina: von Pheilsdorf- Pilewscy z rodu Prusa Kleca pochodzących z ziemi pruskiej Pomezanii.

 

2. Rezultat z tzw. głębokiej haplogrupy (Deep Clade) to: R1b1a2a1a1b2 czyli R-Z196+ P312+ U152- SRY2627- M65- M222- M160- M153- L21- L238-.

 

Podobne wyniki w Polsce posiada ok. 0,4 % Polaków.

 

 Haplotyp AMH i haplogrupa R-Z196 określa nas Windaków jako bezpośrednich potomków w linii ojcowskiej z ludu celtyckiego. Ta HP-grupa jednak nie jest powiązana z grupami celtyckimi charakterystycznymi dla większości Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Szkotów, Irlandczyków. Bliskie wartości naszych markerów przy identycznej haplogrupie i haplotypie mają osoby pochodzące z Anglii, Skandynawii, Włoch i Hiszpanii. Procentowy udział R-Z196 jest niewielki i rozproszony po krajach wymienionych powyżej. Rozmieszczenie osób posiadających tę specyficzną HP pokrywa się z zamieszkiwaniem ludów gockich tj. we Włoszech bo byli tam Ostrogoci, w Hiszpanii zamieszkiwali Wizygoci, w północnej Polsce Goci zamieszkiwali przynajmniej do VI wieku, a później weszli w skład ludów pruskich, w Anglii zaś pozostali potomkowie Gotów przybyłych wraz z Jutami, Dunami, Normanami i Wikingami Duńskimi. R-Z196 winna być jeszcze reprezentowana przez potomków mieszkańców Krymu, bo i tam do XIII w. zamieszkiwali potomkowie ludów gockich. Najbliższa przyszłość pokaże skąd ta nasza specyficzna grupa celtycka pochodzi, dlatego też nasze dane są wykorzystywane w pięciu projektach FTDNA tj. Polish, PrussianYatviagian, R1b, r1b1b2Asterisk, R-P312 and Subclades.