Straty osobowe Prus

   Ilość ofiar w okresie 50 lat najcięższych walk jest bardzo trudna do określenia. Ilość Prusów przed podbojem jest określana przy hipotetycznym założeniu średniej gęstości zaludnienia wynoszącej 4 osoby na km2 na powierzchni 42000 km2 (Łowmiański 1935). Ilość Prusów wynosiłaby ok. 170 tys. Oczywiście nie wzięto pod uwagę Prusów zamieszkujących na Ziemi Chełmińskiej i na Pomorzu.

Przyjęto:

  1. Ilość ludności przed podbojem – ok. 170 000 Prusów (razem z Jaćwingami)
  2. Ilość emigracji z ziem pruskich i jaćwieskich do krajów ościennych (Białuński 2008) – ok. 30 000 Prusów (razem z Jaćwingami)
  3. Przyrost naturalny niski w okresie 50 lat wojen i 115 lat trudnych lat dla Prusów przy tworzeniu państwa krzyżackiego – 5 promili (0,5% czyli 0,005).
  4. Ilość ludności pruskiej w państwie krzyżackim ok. 1400r. wyliczonej ze spisów krzyżackich – ok. 175 000 Prusów (razem z Jaćwingami).

Wzór na wzrost populacji ludzkiej z uwzględnieniem przyrostu naturalnego.

PPy = (1+przyrost naturalny)y-x   *    ilość osób w roku x = ilość osób w roku y

   Ilość ludności pruskiej w roku 1284, gdyby nie było ofiar wojny (bitwy i rzezie ludności). Policzono od 1234r. czyli 50 lat. Przyjęto, że ubytek ludności ze względu na emigrację byłby taki sam.

PP1284 =(1+0,005)50 * (170000 – 30000) = 180 000 osób

   Określamy ilość populacji Prusów w 1284r. na podstawie ilości ich potomków z roku 1400r. – PP1284’

PP1400’=(1+0,005) 115 * PP1284’ = 175 000 osób

Po przekształceniach   PP1284’ wynosi ok. 100 000 osób

   Utrata ludności tj zabici, nienarodzeni, pojmani w niewolę i przesiedleni do Polski, Czech, Niemiec i Litwy będzie różnicą populacji z roku 1284r. odniesiona z 1234r. i populacji z roku 1284r. odniesiona z 1400r.

PP1284  –  PP1284′ = 80 000 osób.

   Należałoby przyjąć maksymalnie uprowadzoną ludność pruską w ilości 10 tys. osób. Przyjęto, że ilość dzieci w stosunku do ilości dorosłych wynosi ok. 20% w dwóch pokoleniach (dzieci po dorośnięciu też mają dzieci) czyli (100% +20%)2 = 44%.

D = 44% * 70 000 = 30 000 nienarodzonych dzieci w okresie 50 lat.

   Ilość zabitych w boju mężczyzn, zamordowanych w rzeziach kobiet, dzieci i starców wynosiłaby ok. 40 tys. Straty ludnościowe, to też ok. 30 tys. nienarodzonych dzieci. Te dane są szokujące, jeśli je przyrównamy do stanu ilościowego z 1234 r. czyli 140 tys. osób. Należy jednak to odnieść do 50 lat podczas których dzieci rodziły się, dorastały i ginęły podczas walk i rejz krzyżowców. Należy też brać pod uwagę, że różne ziemie w różnym stopniu doświadczały okropności ciągłych najazdów wroga. Najbardziej zniszczonymi wojną były ziemie pruskie Sambii, Pogezan, Skalowów i Nadrowów. Pobratymcza Jaćwież była najbardziej wymordowana i zniszczona. Pozostali przy życiu w większości emigrowali głównie na Litwę i Ruś lub zostali przesiedleni na pruskie ziemie zachodnie, w szczególności tam gdzie wcześniej wymordowano Prusów i gdzie pola uprawne zarastały lasem. Z tego też względu najwięcej Jaćwingów zostało sprowadzonych do Sambii do późniejszego tzw. „kącika sudowskiego” czyli rejonu jaćwieskiego.

Posumowanie:

Minimalne straty osobowe Prusów i Jaćwingów w okresie walk o niepodległość (50 lat)

Ilość zabitych i wymordowanych – 4o tys.

Ilość ludności uprowadzonych w niewolę – 10 tys.

Ilość emigrantów – 30 tys.

Ilość nienarodzonych dzieci – 30 tys.