Genealogia DNA

   To nauka zajmująca się ustalaniem przodków w linii rodowej ojca lub matki.  Praktycznie sensownym jest badanie i analiza męskiego chromosomu Y, którego genotyp jest przekazywany z ojca na syna. Badaniu poddają się mężczyźni, bo tylko oni posiadają chromosom Y. W większości społeczności europejskich nazwisko jest przekazywane z ojca na syna, więc istnieje możliwość porównania badań historycznych tj. danych osobowych zawartych w archiwach, klasycznych badań genealogicznych z badaniami genealogii DNA.

 

   Dla potrzeb genealogii sensowne są dwa badania:

 

1. Wyznacza się 67 markerów-znaczników, które określają, opisują chromosom Y, na podstawie tych markerów możemy określić pokrewieństwo lub jego brak z osobą do której przyrównujemy jego zestaw markerów. Sumaryczna różnica wartości poszczególnych markerów określa stopień mutacji, czyli zmiany samego chromosomu Y. Im mniej mutacji pomiędzy dwoma zestawami markerów, to porównywane osoby mają bliższe pokrewieństwo. Po uwzględnieniu tzw. średniej prędkości mutacji możemy obliczyć czas przebywania najstarszego wspólnego przodka. Kombinacja zbadanych markerów może się pokrywać z ustalonym i zdefiniowanym  przez naukowców układem markerów tzw. haplotypem czyli tzw. „supergenem”.

  

Haplotyp to inaczej grupa genów sprzężonych dziedziczonych . Cechy warunkowane przez „supergenu” mogą mieć określoną wartość przystosowawczą i w związku z tym utrzymują się z pokolenia na pokolenie i właściwie nie zmieniają się.

 

2. Wyznacza się również tzw. haplogrupę (test Deep Clade) czyli charakterystyczną grupę genetyczną dla osób pochodzących z tej samej grupy ludności, szczepu ludzkiego.

 

Wnioski:

 

Badania genealogii DNA mogą wskazać najbliższego krewnego w linii męskiej i określić kiedy żył wspólny przodek. Badania te pozwalają na określenie pochodzenia przodka w linii męskiej, jego grupy etnicznej, w zależności od czasu jego przebywania.

 

O genealogii

Genealogia (genea – „ród” , logos – „słowo”, „wiedza”) — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi, ich pochodzenie, historia i losy poszczególnych członków rodziny.

 

Pochodzenie zaś to stwierdzenie, że dane dziecko zostało urodzone przez określoną matkę w wyniku poczęcia z określonym mężczyzną ojcem. Pochodzenie może być jednocześnie faktem prawnym i biologicznym, możliwe jest też, że pochodzenie prawne nie pokrywa się z pochodzeniem biologicznym. Pochodzenie prawne, może nastąpić też przez adopcję.

 

Pochodzenie można opisać lub przedstawić graficznie w formie diagramu , czyli okazać rodowód.

 

Rodowód to ukazanie przodka i jego potomstwa.

 

Tutaj jest jeden problem, o którym należy wspomnieć. Rodowód jest pojęciem względnym, bo można wykazywać go tylko po stronie ojcowskiej lub ukazać go po stronie tylko matczynej, ale też można ukazywać rodowód w sposób mieszany. W tym ostatnim przypadku na ogół się zdarza, że osoba wywodzi swe pochodzenie raz po stronie męskiej, później “przeskakuje” na stronę matczyną. Określenie zasad wykonania rodowodu jest ważne. Brak zasad, swoistych warunków brzegowych , może być poparte stwierdzeniem, że i tak prawie wszystkie geny, które posiadamy są totalnie pomieszane i jesteśmy w tym sensie genowym statystycznie jednorodni, homogeniczni. Tak myśląc nie ma sensu wykonywania rodowodu, bo i tak jesteśmy Europejczykami, a naszym gniazdem rodowym jest Europa. Wykonanie więc rodowodu w sposób mieszany (lub pomieszany) gdzie ilość “przeskoków’ pomiędzy liniami męskimi i żeńskimi może być dowolna może dowieść, że jesteśmy spokrewnieni z Karolem Wielkim, Mieszkiem I, Aleksandrem Wielkim, a nawet Kopernikiem. Głębokie wywody rodowodów mieszanych należy traktować w sposób rozrywkowy lub pobłażliwie, gdyż prawdopodobnie jakiś “genealog wyższej próby” zarobił niezłą kasę, a rodowody te są wynikiem myślenia o genealogii, że są środkiem do “uszlachcenia” osoby zamawiającej lub wykonującej swój rodowód.

 

Zajmiemy się genealogią w sposób klasyczny tj. rodowód nasz jest ukazaniem pochodzenia z ojca na syna, a wyznacznikiem będzie to samo nazwisko. Osoby, które mają nazwisko Windak po ojcu, po matce lub po adopcji, mają prawo posiadać to nazwisko, muszą być traktowani prawem zwyczaju przez innych członków rodziny jako współrodowcy. To założenie jest zwyczajowe i prawne w każdej kulturze, na całym świecie i trwające przez tysiąclecia, zaś ta powszechność dziedziczenia z ojca na syna nazwiska, przywilejów prawnych jest intuicyjna w społeczeństwach. Dodatkowo nie tak do końca jesteśmy pomieszani genetycznie, a w nas tkwi nośnik informacji o pochodzeniu zstępującym po ojcu (tylko u mężczyzn) i po matce. Przyroda w nas wszystkich, w naszych genach, dawniej mówiło się że we krwi zapisała nasz rodowód zstępujący po mieczu i po kądzieli. Tego prawa przyrody nikt nie jest w stanie podważyć, a genealogia “klasyczna” jako nauka ma legitymizację pod względem historycznym, zwyczajowym, czasem prawnym, ale też przyrodniczym i empirycznym (patrz: http://windaki.pl/genealogia-dna/).

Tajemnica

TAJEMNICA POCHODZENIA NAZWISKA

 

   Windak właściwie oznacza „POCHODZĄCEGO Z RODU WINDE” i dokładnie jest spieszczeniem imienia Winde. Końcówka pruska -ikö, -ike odpowiada końcówce w j. polskim -ek, -ak, ,-ik, -czek, -czak, -szczak , -szczyk i podobnie powstają nazwiska staropolskie tj. Janiszek – syn Janisza, Pietrzak-syn Piotra, Stanik- syn Stanisława, Janiszczyk – syn Janiszewkiego itd.

 

   W zasadzie należałoby zakończyć sprawę powstania naszego nazwiska-imienia, że jest ono pochodzenia pruskiego, że początkowo zostało zgermanizowane, później spolonizowane i że jest starym nazwiskiem, ale pod względem onomastycznym czyli znaczeniowym istnieje jednak problem. Dla nazwiska Janeczek, nie ma problemu znaczenia nazwiska, bo jest synem Jana, a samo imię Jan oznacza “Yehohanan”- cieszący się boską łaską lub jest łaską od Boga-Yahve, problemem jest od którego z Janów pochodzi. Dla nazwisk Windak, Windyk, Windek, Windyka, (zapisy odimienne: Vindica, Windack, Windeck, Windiko, Windike, zapisy odmiejscowe: de Vindek, de Vindeken, von Windekendorf, von Windackendorf, von Windekeim ) nie ma problemu od kogo pochodzimy, bo pochodzimy od Prusa Winde (mogło być ich nawet kilku, ale to oznacza, że i tak pochodzimy z tego rodu) , natomiast jest problem znaczeniowy imienia Winde.

 

 

Geneza nazwy osobowej Winde:

 

Hipoteza 1: Pochodzenie skandynawskie.

 

ZA:

 

– nazwa osobowa komponuje się z nazwą pospolitą [germ. Wind] wiatr, dla ludów morskich, żeglarzy na przykład Skandynawów to słowo jest obdarzone szacunkiem. “Winde” mogło oznaczać “pochodzącego od wiatru czyli ducha, bóstwa” czyli „obdarzonego mocą”, lub “pochodzącego z nie wiadomo skąd, przybysza”. Ten mistycyzm i tajemnicę podkreśla Chrystus Nikodemowi: Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. (J 3,8).

 

– W Szwecji jest zarejestrowanych 19-ście osób o nazwisku Vinde i 34 osoby o nazwisku Winde

 

– ze względu na wydarzenia historyczne tj. napływ ludności pochodzenia skandynawskiego:

 

1. gockiej w okresie I-VI w. n.e. na tereny Pomezanii i Pogezanii.

 

2. jutlandzkiej (gockiej) w okresie pocz. VI w. – początki powstania Prus (mit Widewuto).

 

3. wikińskiej w okresie VIII-XII w. n.e. na tereny Pomezanii, Pogezanii, Warmii, Natangii, Sambii i Skalowii.

 

– genealogia DNA potwierdza obecność naszej haplogrupy R-Z196 w południowej Skandynawii .

 

 

Hipoteza 2: Pochodzenie celtycko-wenetyjskie

 

ZA:

 

– nazwa osobowa Winde może być pochodzenia celtyckiego. Nazwa Winde mogła zmienić się poprzez język germański z języka celtyckiego veni- 'ród, rasa, rodzina, pokrewieństwo’ (gal. Venicarus, bretoń. gwenn), oraz przyrostek -eto. A zatem Veneti to po prostu 'współrodowcy’. Celtowie byli obecni na ziemiach bałtyjskich, kontrolowali szlak bursztynowy, byli pośrednikami w handlu pomiędzy Rzymem, a Estami (Prusami).

 

– nazwa osobowa Winde może być wenetyjska. Wg pewnego lingwisty “nazwa plemienna Enetoi/Veneti, etc. kontynuuje indoeuropejski pierwiastek czasownikowy *wenH- w znaczeniu „liebgewinnen, kochać”, por. het. wenzi, wedyckie vana:ti, ale też staroang. una „być zadowolonym”, starowysokoniem. wone:n „przebywac’. Enetoi odzwierciedla więc strukturę *wenH-to- z częstym sufiksem (przymiotniki od czasowników, albo imiesłowy bierne, etc.). Zakładamy istnienie formacji *wenH-to> *wenHe-to > *wene-to-. Nazwa miałaby znaczenie dosłownie „kochani, lubiani” co być może należy interpretować jako „spokrewnieni”.

Nazwa niemiecka Winden to przekształcona nazwa Wenet- z charakterystyczną zmianą dla germańskiego, czyli en > in i z przesuwką germańską, czyli t > d”

 

Ze względu, że wenetyjski i celtycki należą do tej samej grupy języków italo-celtyckich w zasadzie wyjaśnienie nazwy Winde jest podobne, czyli “pochodzący z plemienia Windów”, tymi Windami są plemiona ludów Wenetów litewskich i łotewskich. Od tych Windów istnieją także nazwy geograficzne na ziemiach bałtyjskich tzw. toponimy np. rzeka Winduga, Windawa, miasto Windawa i Wenden (Kieś). Idąc tym tropem nazwa osobowa “Winde” jest podobna do nazwisk używanych w Polsce tj. Niemiec, Czech, Rusoń itd. Gdyby tak było, to nasze nazwisko byłoby jedną z najstarszych nazw osobowych istniejących i funkcjonujących do czasów współczesnych.

 

– genealogia DNA potwierdza, że nasza haplogrupa jest “celtycka”. Jeżeli założymy, że Venetowie są ludem w którym występuje nośnik genetyczny tj. celtycki, a świadczyć może o tym język z grupy italo-celtyckiej to hipotezy celtycka lub wenetyjska może mieć sens.

 

 

Te dwie hipotezy, które podałem są właściwie rozszerzeniem propozycji etymologicznej nazwiska Windak podanego przez prof. Rymuta z tym, że Wind nie jest pochodzenia niemieckiego tylko germańskiego-skandynawskiego, a Winde pochodzi od Wenetów, (Venethi), ale nie od Wenedów-Słowian. Prof. Rymut miał ‘nosa” co do nazw, trzeba to przyznać.

 Zabawa w znaczenie nazwiska jest przednia, zwłaszcza, gdy poznajemy historię, dawne ludy mieszkające na ziemiach obecnie polskich. Odkrywamy historię, której nie ma w podręcznikach szkolnych. Widzimy przestrzeń dla wielu hipotez, zaczynamy myśleć, sprawdzać, możemy też wchodzić w krąg historia kontra świat wyimaginowany, fantasy. Tolkien w swych “Władcach pierścieni” wykorzystał wiedzę historyczną tj. wydarzenia, imiona, ubiór, broń, ustroje społeczne, wierzenia Wenetów, Celtów, Gotów, Wikingów. Te dawne ludy, były obecne na ziemiach pruskich i polskich – potwierdzają to archeolodzy i lingwiści.  😆 

Geneza

(aktualizacja: V 2024r.)

 

   Nazwisko Windak bardzo dobrze komponuje się w wielickim kręgu nazwisk, których genezą jest kopalnia. Takie nazwy „odkopalniane” to właściwie nazwy odzawodowe np. Walacz, Kopacz i nazwy proste np. Bałwan. Nazwisko Windak w sposób łatwy i pozornie pewny przywodzi na myśl urządzenie kopalniane tj „windę”. Windak byłby obecnym „windziarzem”, czyli tym który obsługuje urządzenie zwane windą. Problemem jednak jest, że windę jako urządzenie wynaleziono w poł. XIXw. w USA, a nazwisko notowane jest przynajmniej od końca XVIw. Można próbować łączyć nasze nazwisko z niemieckim czasownikiem „winden” czyli nawijać, wciągać. W kopalni oczywiście było sporo urządzeń, których zasada działania opierała się na nawijaniu lin i w następstwie wyciąganiu, przesuwaniu urobku solnego. Teza ta jest wzmacniana przez wprowadzanie nazw niemieckich do kopalni przez nadzór niemieckojęzyczny i nowinki techniczne zazwyczaj pochodzące z Niemiec, czy Austrii. Tak jak widać, windak musiałby być osobą związaną z obsługą takich urządzeń.

 

Wszystko co powyższe wygląda fajnie i niestety złudnie, bo istnieje kilka problemów.

 

1. W kopalni soli w Wieliczce nie było takich górników, którzy nazywaliby się „windakami”, są natomiast górnicy, którzy zajmowali się i obsługiwali  kieraty, kołowroty itp. Nazwa tych górników to „trybarze” i co ciekawe; w Wieliczce w metrykach XVIIw. występuje rodzina o nazwisku „Trybarz” pisana jako „Trÿbarz”.

 

2. Pierwsze zapisy nazwiska „Windak” są związane ze wsią Trąbki i musiało tam powstać najwcześniej ok. 1580r. co jest jednak mało prawdopodobne.

 

3. Wszystkie powyższe rozważania i wiązania nazwiska Windak z „windą”, czy „winden” pozornie bezsporne są jednak tezami nie popartymi żadnymi zapisami historycznymi, czy kręgiem historyczno-geograficznym występowania nazwiska Windak. Szukanie etymologii nazwiska przez słowa „winda”, „winden”, „Benedykt”, „binduga” itd. jest „chodzeniem po ciemku” i czystą spekulatywną zabawą słowną. Metodologia (tzw. brzytwa Ockhama) określenia pochodzenia nazwy, typu nazwiska winna być prosta, powinna mieć poparcie zapisu historycznego, a ponad wszystko musi być poparta genealogią.

 

4. Lingwiści polscy nie wiążą nazwiska Windak powiązanego z nazewnictwem kopalnianym czy technicznym.

 

   To skąd właściwie to nazwisko?

 

   Nazwisko Windak to zniekształcone staropruskie imię Windikō, które oznacza syna Winde. Windikō jest więc nazwiskiem odojcowskim podobnie jak nazwiska Tomasik-  syn Tomasza, Piotrowicz-  syn Piotra, Jacobson-  syn Jakuba czy McArthur-  syn Artura itd.

 

   Windak właściwie oznacza „POCHODZĄCEGO Z RODU WINDE. Ród ten w dawnych Prusach był znaczącym rodem, czego dowodem jest istnienie aż 14-stu miejscowości pochodzących od tego rodu. 13 miejscowości zwało się po prusku dosł. wsiami Windego czyli Windekaymami. Kaym [pol. kajmy, kiejmy] to rodzaj wsi pruskiej, wsi obronnej gdzie dawniej był gródek lub dwór. Drugi rodzaj wsi pruskiej to lauks [pol. ławki] to wieś otwarta, czyli pola. Takie rozróżnienie wsi zaistniało w okresie krzyżackim, bo w okresie staropruskim kaym i lauks stanowił jedność jak w innych krajach dwór i wieś z polami. (więcej na ten temat w sekcji http://windaki.pl/do-przyjscia-krzyzakow/). Do dzisiaj w Polsce istnieje tylko jedna miejscowość o pierwotnej nazwie pruskiej, są to Windykajmy pod Kętrzynem. Zniekształcenia pierwotnych pruskich nazw miejscowych i osobowych są związane z zapisem nazwy pruskiej na łacinę, na j. niemiecki i wreszcie na j. polski. Dodatkowe zmiany w pisowni były związane z wymową, lub z błędami pisarzy np. stara pruska nazwa  pewnej wsi pod Olsztynem WINDE-KAYMEN  zmieniała nazwę na Windtkeim- Windtken- Windikendorf- Windeken  Windken , a po 1945 roku na polskie ……….Wołowno. W późniejszym okresie nazwy miejscowości modą niemiecką ulegają skróceniu, i wtedy to powstają nazwy miejscowości Windyki k. Mławy, Windeck k. Iławy  czy Windak k. Chełmży.

 

   Windakowie wywodzą się z miejscowości Windak.  W czasach krzyżackich wieś posiadała dwie nazwy tj. nazwę Windak (wspominaną w 1400 roku) i Nydecke -wynikało to z faktu ustanowienia typowego majątku rycerskiego na prawie pruskim stworzonego przez Krzyżaków, a mającego ok. 8 łanów (prawdopodobnie przyłączono do dawnej dwułanowej wsi obronnej Windak sąsiednią nowo powstałą wieś Nydecke o pow. 6 łanów. Nazwa Nydecke to w uproszczeniu po polsku znaczy Nowa Wieś. Windak stał się przysiółkiem Nydecke, a właściciele tj. Windakowie zaczęli pisać się odmiejscowo czyli von Nydecke [pol. z Nydecke], lecz nadal są zwani swym pierwotnym nazwiskiem.

 

   Zagadnienie pochodzenia nazwy Windak było rozpatrywane przez zespół lingwistów kierowany przez prof. Witolda Taszyckiego[1].  Naukowcy ci,  nazwę Windak wraz z innymi pięcioma nazwami włożyli w grupę „nazw niejednoznacznych etymologicznie, które można analizować jako niemieckie”. Zespół prof. Kazimierza Rymuta[2] podobnie myśląc wyprowadzał nazwisko nasze jako :

 

1. „Słowianin, także obcy przybysz” od nazwy  ludu Wenetów przeniesionej później na Słowian -[stwniem.] Winida

 

2. słowa [niem.] der Wind – wiatr

 

   Ciekawe, że te dwa zespoły polskich naukowców nie wzięły pod uwagę tożsamości nazwy miejscowej z nazwą osobową. Naukowcy też nie wzięli pod uwagę częstych nazw miejscowych i osobowych z rejonu północno-wschodniej Polski. Słowniki pruskich nazw osobowych i miejscowych są wydane przez naukowców królewieckich już w latach 20-tych XX wieku.tj. G. Garullisa[3] i R. Trautmanna[4].

 

 

 

 

Na podstawie powyższych prac Garullisa, Trautmanna i Grasildy Blažiene[5],[6] wyznaczono położenie wielu miejscowości rodowych Winde lub Windikö.

1. Windekaym–  Klein Windkeim i  Gross Windkeim – Vindkiemis k. Świętej Siekierki

2. Windekaym k. Schiewenau k.Tapiawy

3. Windekaymen  – Neuhof część Królewca

4. Windelauchs – Windlau – Wendelau -V andeluva (lauchs to [prus.]lauks- [pol.] ławki, wieś)

5. Windekaymen – Windtkeim – Windtken – Windikendorf – Windeken – Windken-  obecnie Wołowno k. Olsztyna

6. Windeck – Windek – Windikendorf – Windackendorf  teraz Sudwa k. Olsztynka

7. Windak – Windack – Windak  Nydecke k. Chełmży

8. Windgirren – Wittgirren  Berginswalde k. Ragnety ([prus.]girren-[pol.] las)

9. Windekenhayn– Windckenhagen – Windenhagen-od Wyndekoy dziś Winiec k. Ostródy

10. Windenhof  – obecnie Kunik k. Dobrego Miasta

11. Winditen w Natangii (?)

12. Windyki k. Mławy

13. Windeck – Windyki k. Iławy

14. Windtken  – Windykajmy k. Kętrzyna

 

Nazwy osobowe: Imiona/przydomki/nazwiska

1. Winde

2. Windikö –  Windenko – Windike – Wyndyche – Windica – Vindica

3. Windio – Wyndio

4. Windil

5. Windyk – Windek – Windyka – Windyga

6. Windek – Windak – Windack

 

   Z powyższych danych wynika, że nazwisko Windak wywodzi się z nazwy pruskiej i oznacza „pochodzącego z rodu Winde”. Jednak to nie koniec problemów, bo imię Winde nie jest pochodzenia pruskiego tylko … germańskiego. Złączenie liter –ind jest też typowe dla języków germańskich, nie ma tego przypadku w bałtyjskim czy słowiańskim. Końcówka –e oznacza imię męskie. Ta końcówka była popularna w językach bałtyjskich i germańskich.

 

Wg. badań genetycznych najwięcej haplogrup podobnej do naszej haplogrupy pochodzi z Anglii. Jak to pogodzić?

 

Przesłanka 1 – lingwistyczna

 

   Najprawdopodobniejsze jest stwierdzenie że imię WINDE pochodzi od słowa [zachgerm.] wind lub [goc.] winds czyli wiatr. Słowo WIND występuje w języku zachodniogermańskim, co oznacza że występuje na terenach obecnych północnych Niemiec i Jutlandii. Słowo WINDS oznaczający wiatr występuje w języku gockim i występowało w miejscu pobytu Gotów czyli na południu Szwecji, północnej Jutlandii itd. Ciekawe jest zagadnienie jakim językiem posługiwali się mieszkańcy północnej Jutlandii czyli Jutowie. Jutowie to zrzeszenie różnych ludów, gdzie obok Gotów zwanymi Geatami lub Guthi i Cymbrów (Cimbri) zamieszkują Teutonowie i pewnie Anglowie. Wszystkie te grupy mają różne pochodzenie i różny język: Goci mówią po gocku, Cymbrowie i Teutonowie mówią mieszaniną gocko-celtycką, a Anglowie językiem zachodnio-germańskim. Cymbrowie zamieszkują północny skraj Jutlandii obecnie zwany Kimmerlandem (Himbersysel). Przypuszczalnie język jutski był mieszaniną gocko-germańską ze słowami celtyckimi. Takim językiem posługiwali się ich potomkowie w Anglii w okolicach Kentu. Ich język generalnie nie był rozpoznawalny przez Anglosasów. Jedno jest pewne, że słowo wiatr było wymawiane jako wind lub winds, czyli prawie tak samo. Od tego słowa mogła powstać nazwa osobowa WIND lub WINDE. Ta nazwa nie mogła powstać w pozostałej Skandynawii, bo na wiatr mówiono vindr, nie mogła też powstać na ziemiach pruskich, bo tam mówiono wetro.

 

 

Pewien problem lingwistyczny jest z literką –e na końcu imienia. Nie ma pewności, że istniała ona w okresie jutskim, choć w staroangielskim w nazwach często pojawia się końcówka –e. Bardzo prawdopodobne jest, że ta końcówka pojawiła się w pruskim. Powszechność imion zakończonych na –e jest powszechna np. Bonde, Borke, bedune, Grande, Dirke Garune, Monte, Pomede, Royte, Sande, Wope i wiele innych. Także imię WINDE jest złożeniem, koglomeratem germańsko – pruskim.

 

Przesłanka 2 – historyczna

 

   Cymbrowie (Cimbri) to lud celtycko-germański. Takich mieszanych ludów było kilka np. Atuatuci, Eburonowie i prawdopodobnie Teutonowie. Wodzowie cymbryjscy podczas bitew z Rzymianami nosili celtyckie imiona tj. Lugiusz, Boioriks, Caesorix i Claodicus. Do Cymbrów należał odnaleziony w bagnie Gundestrup tzw. srebrny kocioł z Gundestrup. Kocioł z Gundestrup – bogato zdobione naczynie ze srebra powstałe w okresie lateńskim, datowane na II lub I w. p.n.e., jeden z najcenniejszych zabytków celtyckiej sztuki złotniczej. Rzeźbienia na kotle odnoszą się do mitologii celtyckiej. Odnalezione zostało na torfowisku w pobliżu miejscowości Gundestrup (Himmerland, Dania). Wielu Cymbrów zginęło podczas walk z Rzymianami, pozostali dalej żyli na swoich terenach. Cymbrowie i Teutonowie osłabieni po wojnach rzymskich tracili na znaczeniu i wraz Gotami zamieszkującymi północną część Jutlandii stworzyli konfederację plemion i odtąd będą zwani Jutami. Około V wieku napór Duńczyków na ziemie Jutlandii narastał i Jutowie wraz z Anglami i Saksonami zaczęli opuszczać swe ziemie i osiedlać się w obecnej południowo-wschodniej Anglii. Jutowie osiedlili dwa okręgi, jeden w okolicy dzisiejszego Kentu, oraz drugi na wyspie Wight i na północ od niej południowa część hrabstwa Hampshire. 

 

Król Alfred Wielki miał matkę Osburgę Oslacsdotter, która pochodziła od jutskich wodzów, którzy podbili wyspę WIGHT. Wyspę tę różnie zapisywano np. Wiht lub Witt. Na wyspie założono królestwo Wihtwara, a wyspę zwano Wihtland. Jakoś dziwne skojarzenie z Vidivari u Jordanesa VIw. – vari (lud, plemię) natomiast vidi mogło oznaczać wit-an [goc.] = mądry. Witland to kraj Widiwariów, czyli archeologiczna „grupa olsztyńska”. 

 

To osiedlanie trwało w V i VI wieku, w tym samym czasie Cymbrowie (część Jutów) wybrało kierunek wschodni i osiedliło się w okolicy obecnego Elbląga na ziemiach Widivariów (tzw. grupa olsztyńska).

 

 

Dało to początek Prus – patrz HISTORIA PRUSÓW/ DO PRZYJŚCIA ŚW. WOJCIECHA – ERA PRUSÓW http://windaki.pl/do-przyjscia-sw-wojciecha/. W tym czasie też przybył nasz przodek WIND lub WINDE. Potwierdzeniem tak wczesnego przybycia i rozbudową tego rodu jest powstanie bardzo licznej ilości miejscowości rodowych WINDE-KAYM, oraz bardzo stary gród w Windeck (Windyki k. Iławy) z okresu VII-VIIIw. n.e. (patrz zakładka GENEALOGIA/HERB).[8]

 


Suma: Nazwisko WINDAK pochodzi od imienia założyciela rodu WINDE. WINDE to imię początkowo germańskie WIND [pol. Wiatr], w późniejszym okresie „uprusowiło” się czyli zprutenizowało się przez dodanie końcówki –e.

Te powyższe przesłanki wyjaśniają naszą haplogrupę celtycką czyli pochodzimy od Cymbrów czyli związku, federacji ludów celtyckich i germańskich. Ta haplogrupa jest niezwykle rzadka i tylko taka jest możliwość przybycia jej do Prus. Paradoksalnie umieszczenie naszych przodków na półwyspie Jutlandzkim daje wytłumaczenie powstania naszego nazwiska w Prusach.


 Biliografia:

[1] Onomastica,  red. Witold Taszycki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

[2] Rymut Kazimierz, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2001.

[3] Gerullis Georg , Die  altpreussischen Ortsnnamen, Leipzig-Berlin 1922r.

[4] Trautmann Reinhold, Die altpreussischen Personennamen, 1925r

[5] Grasilda Blažiene, Oiconyms with *kaim in East Prussia, History. A Collection of Lithuanian Universities’ Research Papers(Istorija. Lietuvos aukštuju mokyklu mokslo darbai), issue: 72 / 2008

[6] Grasilda Blažiene , On the Issue Concerning Prussian Proper Names, History. A Collection of Lithuanian Universities’ Research Papers (Istorija. Lietuvos aukštuju mokyklu mokslo darba i, Baltische Ortsnamen in Ostpreussen), issue: 79 / 2010

[7] Rozalia Przybytek, Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreussens (Nazwy miejscowe pochodzenia bałtyckiego w południowej części Prus Wschodnich), Stuttgart 1993.

[8]

 1. Abraham Lissauer, Drei Burgwälle bei Deutsch-Eylau — TŁUMACZENIE.

2. Abraham Lissauer, Die Prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenz — TłUMACZENIE.

3. Zbigniew Kobyliński, Krzysztof Misiewicz, Dariusz Wach, „Archeologia niedestrukcyjna” w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2000.

 

 


O nazwiskach

 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. (Ks. Rodzaju 2:19, BT V)

 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. (Wj 3,13-15, BT V)

 

   Po stworzeniu świata i człowieka, Bóg daje władzę człowiekowi nadawania nazw. To nadawanie nazw jest wewnętrzną właściwością człowieka związaną z jego umysłem i inteligencją. Tym właśnie umysłem człowieka jest zaciekawiony Bóg. Nadawanie przez człowieka nazw-imion świadczy też o wolności człowieka, bo Bóg nie wymusza nazewnictwa nad stworzonymi rzeczami i istotami. Człowiek nazywa zwierzęta na swój sposób, natomiast nie zna i nie może w sposób właściwy, istotny nazwać Boga. Bóg musi sam podać-objawić swe imię. Imię Boga oznacza jego rzeczywistość i stanowi jego poznanie. Imię Jahwe, czyli „Jestem, który jestem = Istniejący” oznacza informację o naturze i bycie Osoby- Boga. Bóg przedstawia się człowiekowi też imieniem danym Mu przez człowieka tj. „Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”.

 

    Tu nie będziemy zajmować się naukami teologicznymi, ale w tych fragmentach Biblii jest świetnie uchwycony mechanizm nadawania nazw tj.

 

1. osoba nadaje nazwę na rzeczy, imiona na osoby w sposób je najlepiej charakteryzujący

2. osoba przedstawia się drugiej osobie, czyli ukazuje swe imię, swoją naturę, swe charakterystyczne cechy. Właściwe imię ma charakter poznawczy.

3. osoba może być nazwana przez kogoś innego, ale też posiada swą własną nazwę- imię. Te nazwy osobowe mogą być tożsame lub różne, mogą się też uzupełniać.

   Nazwa osobowa może być imieniem, nazwiskiem, przydomkiem lub przezwiskiem.

 

Imię – nazwa nadawana osobie, która miała często charakter życzeniowy, religijny, nazwa ta miała chronić, zapowiadać dobrą przyszłość lub oznajmiać charakterystyczną cechę osoby.

 

Nazwisko – obecnie to nazwa określająca ród. Nazwiska były i są:

– patronimiczne-odimienne, czyli „pochodzący od ojca”: Stanisz, Stanek, Stankiewicz, Stanisławski, Mikuła, Mikulski.

– odmiejscowe czyli „pochodzący z …..”: z Bochni, Bochniarz, Bocheński.

– przezwiskowe od charakterystycznych cech, przywar, często równoznaczne jako wyrazy pospolite lub od zawodów, Grzebinoga, Grochal, Piątek, Kot, Nawrot, Nowak, Przybylski.

– od nazwisk pochodzenia obcego: Prajsnar, Kranc, Najder, Freszer-Jadliński, Moteluppi-Wilkogórski.

– hybrydowe czyli złożone z nazwiska przezwiskowego z patronimicznym, patronimicznego z nazwiskiem pochodzenia obcego, odimiennego z przezwiskiem itp. np. syn Flisaka = Fliśnik, syn Woźnego lub Woźnicy=Woźniak, syn Cieśli = CieślikBatorski od Węgra Batora, Majerski od Niemca Meier’aKulejewicz, itd

   Końcówki nazwisk są bardzo ważne, by określić jakiego rodzaju jest nazwisko, a co z kolei świadczy o pochodzeniu nazwiska i pochodzeniu rodziny używającej tego nazwiska.

   W Polsce nazwiska „odojcowskie” czyli takie w których w zasadzie można określić przodka od nazwiska np. dla Janika był nim Jan, dla Juszkiewicza był Juszko czyli Józef itd. Końcówki charakterystyczne to: –ik, -ek, -ak, -szczak, -szczek, -ka, -ko, -a, -ic, -icz, -iewicz, -owicz, -ski, -cki.

   Nazwiska „odmiejscowe” tj. takie w których możemy określić skąd pochodzi przodek rodziny używającej nazwiska. Nazwiska takie były tożsame z nazwą miejscowości lub z przyimkiem z, de, von + nazwa miejscowości, albo końcówkami –er, -ski, -cki. Nazwiska tożsame z nazwą miejscowości są zazwyczaj powiązane z zasadźcą miejscowości.

   Nazwiska odmiejscowe informują nas, że przodek użytkownika nazwiska mógł być zasadźcą miejscowości, mógł być właścicielem miejscowości lub mógł być jej mieszkańcem.

 

Przydomek – nazwa gałęzi rodu, występuje głównie tam gdzie jest duża ilość osób używająca tego samego  nazwiska. Informacja zawarta w przydomku ma określić różnicę między rodzinami tego samego rodu, nazwiska. Geneza może mieć charakter przezwiskowy, odimienny lub geograficzny.

   Przydomek może być właściwym nazwaniem rodu czyli nazwiskiem, zwłaszcza, gdy nazwisko było pisane odmiejscowo typu np. Windyk z Grzybowa, został Grzybowskim. Przydomek mógł stanowić podstawę do tworzenia różnych herbów w ramach tej samej rodziny np. Żmuda-Trzebiatowski (h. Żmuda)Jutrzenka-Trzebiatowski (h. Jutrzenka) itd.

   Przydomek jest przenoszony z pokolenia na pokolenie, w rejonach Prus, Pomorza i Śląska przydomek był nawet dziedziczony wraz z majątkiem rodzinnym i tylko prawowity właściciel mógł używać tego przydomka.

 

Przezwisko – nazwa osoby od jej charakterystycznej cechy wyglądu, charakteru

   W rzeczywistości w genezie nazwiska (nazwy), imienia i przydomku dojdziemy do …….przezwiska, bo tu jest dopiero zawarta informacja o istocie, charakterze, głównej cesze osoby nazwanej. Trudność powstaje, kiedy przezwisko stało się imieniem lub przydomkiem i w końcu nazwiskiem. Termin „przezwisko” stanowi więc bazę do rekonstrukcji przez lingwistów tzw. „Prajęzyka ludzkości „ zwanego też „Językiem Adama”.

   Identyfikacja ludzi na całym świecie, we wszystkich kulturach, dawniej i dziś opierała się na tych nazwach osobowych. Człowiek mógł mieć:

  • tylko imię, np. Bolesław
  • imię i nazwisko, Bolesław Mieszkowic = Bolesław syn Mieszka, ale ta sama osoba mogła być zwana Bolesław Piastowic czyli z rodu Piasta
  • imię, przydomek nazwisko, Bolesław Chrobry Piast
  • wszystkie cztery nazwania np. Gaius Iulius Caesar Caligula– zwykłe imię rzymskie Gajusz, nazwisko rodowe od rodu Juliuszy dokł. „synowie Julusa” (syn Eneasza) , przydomek Cezar , które dawniej było przezwiskiem „o bujnych włosach” lub z etruskiego ’niebiesko-oki„, oraz przezwisko Kaligula tzn. „Bucik”. 

   

   Znaczenie nazwisk związane jest z miejscem i czasem ich powstania, koniecznym więc jest powiązanie badań onomastycznych z badaniami genealogicznymi. Lingwistyka musi być zbieżna z naukami branży historycznej. W niektórych przypadkach okazuje się to niewystarczające i  może tu pomóc tzw. genealogia DNA. Ktoś by mógł zapytać: „a niby dlaczego?”.

 

Przykłady:

 

  • Końcówki -cki, -ski, występują we wszystkich kategoriach, rodzajach nazw osobowych, w zasadzie tylko część nazwisk odmiejscowych należy traktować jako tzw. „szlacheckie”. (ok.  20% wszystkich nazwisk  na  „-ski”). Trzeba zwrócić uwagę, że najstarsze rody rycerskie mają nazwiska przydomkowe i przezwiskowe np. Wężyk, Świnka, Kiełbasa, Pieniążek itd.
  • Czy ktoś może na podstawie nazwiska Jankowski określić rodzaj nazwiska, a przez to pochodzenie rodziny? Jankowski może być nazwiskiem odmiejscowym, bo może przodek posiadał wieś Jankowice, lub przodek mógł mieszkać w Jankówce, przeniósł się do innej miejscowości i tam zaczęli go nazywać Jankowski. Jankowski może być nazwiskiem odojcowskim, bo przodek miał na  imię Jan, a jego syn został zapisany w parafii jako Jankowski lub sąsiedzi o synach Jana zaczęli mówić Jankowscy. Jankowski to też mógł być przydomek odimienny, lub odmiejscowy by pewne gałęzie dużego rodu mogły się odróżniać. Na koniec jest możliwość pochodzenia Jankowskich od tzw. „szlachty frankistowskiej” czyli uszlachconych rodzin żydowskich, która przyjęła chrzest w 2 poł. XVIIIw.  
  • Podobnie może być z nazwiskiem Konopka; gdzie przodkowie Konopków z Lednicy k. Wieliczki mogli zajmować się wyrobem lin do kopalni, byli też Konopkowie herbu Nowina z gniazda rodowego Konopki Stare k. Łomży, a mający np. pałac w Wieliczce. Te rodziny nie posiadają wspólnych korzeni, ale gdyby Konopkowie z ziemi łomżyńskiej byli zasadźcami wsi Konopki Stare i byłaby to wieś służebna, to okazałoby się, że jednych i drugich Konopków łączy ….zawód przodka. 
  • Nazwisko Bachleda jest ciekawym przypadkiem, gdzie „oficjalna” etymologia głosi, że nazwisko pochodzi od osadników niemieckich i słowo niemieckie Bach czyli źródło, jest genezą powstania nazwiska. Rejon tatrzański stał się małą ojczyzną nie tylko dla osadnictwa niemieckiego (tzw. „Głuchoniemców”), ale też dla osadnictwa wołoskiego. Kto był w Rumunii w górach Marmarosz ten bardzo szybko zauważył podobieństwa kulturowe i etnograficzne z rejonem tatrzańskim i beskidzkim. Bryndza, baca , juhas, Prehyba, Przysłop, Magura, Kiczora, Dziurdzia, Butor, Bator, Wałach, Włoch itp. to nazwy z języka wołoskiego, swoistej mieszaniny słów pochodzenia słowiańsko-romańsko-węgiersko-tureckiej. Po wołosku bachlid to przezwisko oznaczające człowieka mrukliwego. Pierwsze zapisy nazwiska Bachleda to Bachlida. Czy może ktoś rozsądzić ten problem „mruka” i „źródła”? Czy nazwisko Wajda czy Wojewoda pochodzi od polskiego namiestnika, czy od wołoskiego naczelnika pasterzy? Czy nazwisko Batko pochodzi od polskiego słowo bat, czy od wołoskiego duchownego cerkiewnego Bat’ko albo ruskiego popa Baćki?

 

 

 

 

Okres Polski

(aktualizacja: XI 2023r.)

 

 Młodszy brat Achacego Jan, urodzony ok. 1540 roku osiedla się w Trąbkach 7km. od Wieliczki. Od Jana Windaka pochodzą wszyscy, którzy noszą nazwisko Windak. Jan miał pięciu synów tj. Wojciecha, Sebastiana, Marcina, Mateusza i Bartłomieja. Wojciech i Sebastian mieszkali w Trąbkach, Bartłomiej w Grajowie, natomiast Marcin przeniósł się do Krakowa i notowany jest w księdze rady miasta Krakowa w 1612 roku, jako zajmujący się handlem. Wojciech i Bartłomiej są przodkami Windaków, obecnie dwie osoby z rodu mogą być oddalone o 14 pokoleń. Od I 1595 roku, tj. od prawie 420 lat nieprzerwanie jesteśmy związani z wielicką parafią, a to za sprawą ślubu Bartłomieja syna Jana z Zofią z d. Grzegorzek w kościele św. Klemensa. To są też dla nas, Windaków symboliczne zaślubiny z parafią wielicką.

 

 

Ślub  Bartłomieja syna Jana Windaka z Grajowa z Zofią córką Szymona Grzegorzka z Witkowic (obecnie przysiółek Raciborska) z dnia 29 stycznia 1595r.

 

   Do połowy XVII wieku Windakowie mieszkają w Trąbkach i Grajowie. Na początku XVIII w. większość rodzin mieszka w Wieliczce (10), pozostałe rodziny osiadłe są w Raciborsku (3) lub Sułowie (1). We wsiach notowani są jako chłopi początkowo jako kmiecie (cmetho) czyli należący do warstwy bogatego chłopstwa, w Wieliczce są rzemieślnikami, bo mają wpis przed nazwiskiem Famatus tj. Przesławny-Sławetny np. jest wpis w księdze rady miasta Wieliczka z 1745r. o Jakubie należącym do cechu kowalskiego, jesteśmy górnikami (np. charakterystyczny zapis ojca chrzestnego, hutmana – kierownika szybu Danielowiec (Daniłowicz) i żołnierzami. Zawody żołnierza, kowala i górnika w rodzinach Windaków są charakterystyczne i obecne są do czasów współczesnych.

 

 

Z Księgi Rady Miasta Wieliczki z roku 1745 r. Sprawa sądowa kowali z cechu kowalskiego miasta Wieliczki (Paweł Głosowicz, Wojciech Januszowicz, Jakub Windak i Józef Kisielowski) przeciwko kowalowi kopalnianemu Andrzejowi Budzińskiemu.

 

    W tym czasie z rodzin Windaków wyodrębniły się nowe nazwiska: początkowo jako Windakowic czyli dosł. „syn Windaka”, a z niego Windakowicz i Windakiewicz.

 

   Windakowicze osiedlili się w Lednicy ok. 1730 roku i w trzecim pokoleniu wymarli, natomiast Windakiewicze od początku powstania tego rodu są związani z Wieliczką wchodzą przez swe żony (z rodów: Szymczyków, Szczypkowskich, Lipowiczów, Włodarczyków) do cechu bednarskiego i tam rządzą prawie przez 150 lat jako starsi mistrzowie cechowi. Windakiewicze są w cechu bednarskim, w tym samym czasie Windakowie są w cechu kowalskim.

 

   Druga połowa XVIII w. to okres, dla rodzin wielickich niekorzystny, upadek państwa polskiego za rządu ostatniego króla, zabór austriacki, utrata pracy w Żupie ze względu na utratę rynku zbytu soli w Polsce, oraz ze względu na nowo sprowadzonych przez okupanta kolonistów niemieckich, częste przemarsze wojsk i związane z tym epidemie powodują, że zmniejsza się ilość rodzin zamieszkałych w samej Wieliczce na korzyść okolicznych wsi. W drugiej połowie XVIIIw. notowane są pogrzeby Windaków na wszystkich cmentarzach przykościelnych Wieliczki tj. św. Ducha, Imienia Jezus, OO. Reformatów. św. Klemensa i św. Sebastiana.

 

Młodzieniec (Paweł ur. w styczniu 1748r.) „Sławetnego” Jakuba lat 3 z Wieliczki zm. 24 III 1751, pochowany na cmentarzu przy kościele Najświętszego Imienia  Jezus.

 

Synek Wawrzyńca z Wieliczki zm. 6 VIII 1776, pochowany na cmentarzu przy kościele Św. Ducha.

 

Córeczka Wawrzyńca z Wieliczki zm. 31 VIII 1769, pochowana na cmentarzu przy kościele Ojców Reformatów.

 

Sebastian lat 50 z Raciborska zm. 21 VII 1772, pochowany na cmentarzu przy kościele Św. Sebastiana.

 

Jakub lat 50 z Wieliczki zm.  18 XII 1765, pochowany na cmentarzu przy kościele parafialnym Św. Klemensa.

 

   Te dwa ostatnie cmentarze należy traktować wspólnie, gdyż są to główne cmentarze parafii wielickiej wzajemnie się uzupełniające. Ludzie pochowani na cmentarzu przy kościele św. Sebastiana to ofiary chorób zakaźnych i epidemii, nie tylko cholery, ale też ospy, tyfusu i innych. Osoby tam pochowane, umierały samotnie, często w rozpaczy po stracie wcześniej umarłych swych najbliższych. Trzeba tu inaczej spojrzeć na te cmentarze, gdzie trzeba utrzymać pamięć o tych zmarłych tragicznie, niejednokrotnie pochowanych zbyt szybko, bez rodziny i bez żadnych oznak szacunku.

 

   Ten ciężki okres trwa do połowy XIX w., później następuje bardzo silny rozrost demograficzny rodzin Windaków z jednoczesną imigracją i emigracją z Wieliczki i okolic. Wtedy to kilka rodzin przeniosło się do Podgórza i do parafii podgórskiej (Płaszowa, Prokocimia, Woli Duchackiej i Bieżanowa). Pod koniec tego wieku znowu coraz więcej Windaków podejmuje pracę w rozwijającej się Żupie, niektórzy zaś, znajdują pracę w zagłębiu kopalniano-przemysłowym w Ostrawie (obecnie Czechy), gdzie przenosząc się całymi rodzinami pracują tam nawet kilkanaście lat po czym wracają inwestując zarobione pieniądze.

 

 

 

 

Na początku XX wieku zaczyna się okres emigracji do innych państw. Dzisiaj można znaleźć czwarte, nawet piąte pokolenie tych emigrantów we Francji i Stanach Zjednoczonych. Późniejsze emigracje tj. w latach powojennych, w latach siedemdziesiątych, po wojnie jaruzelsko-polskiej i po włączeniu Polski do Unii powodują, że prawie 15% Windaków mieszka poza granicą Polski. Obecnie na całym świecie jest nas ok. 700 osób o tym nazwisku, natomiast ok. stu mieszka poza Polską.

 

   Przyczyny imigracji i emigracji to poszukiwanie pracy i lepszego życia. Do połowy XX w. praca w kopalni była właściwie jedyną w okolicy możliwością stałego i dobrego zarobku dla mężczyzny, ale miejsc pracy w Salinach nie było wiele. Zawód górnika był poważany i pomimo trudu z nim związanego, chętnie przez Windaków mieszkańców Wieliczki i okolic podejmowany. Górnicy mieszkający we wsiach np. Lednicy, Raciborsku, Koźmicach, i innych chodzili do pracy w grupach tzw. partach. Błotniste lub zaśnieżone, średnio 6 kilometrowe ścieżki i drogi, trzeba było iść ze dwie godziny w jedną stronę. Powszechność zawodu górnika w wielu rodzinach Windaków była częsta, pokoleniowa. Wg niepełnych źródeł, tylko w okresie międzywojennym w Żupie zatrudniono lub wypłacano emerytury dla 38-miu Windaków. Ciekawy jest zapis w dokumentach kopalnianych dotyczący zatrudnionych imienników np. Jan 3. Windak  lub Franciszek 2. Windak.

Więcej na ten temat:

 

 

 

 

 

 

 


 

Salinarne dokumenty płacowe zatrudnionych górników tj. Józefa 1-szego i Jana 3-ego Windaków

 

XX wiek to okres wojen, gdzie męska część rodu miała w nich udział:

 

– walcząc w armii austriackiej, w 13 pułku piechoty „Krakowskie Dzieci” z Rosjanami,  Józef Windak s. Jana z Pawlikowic zginął na początku I wojny światowej w dniu 1 IX 1914r. prawdopodobnie z  w okolicach Kraśnika, Urzędowa niedaleko Lublina. Jego brat Jan s. Jana walczył w C.K. Armii prawdopodobnie w IV batalionie 20 Pułku Piechoty na terenie Hercegowiny, Wojciech s. Piotra był ułanem w 4 Cesarskiego Pułku Ułanów GalicyjskichAntoni także był ułanem, służył w 1 Pułku Ułanów Galicyjskich. Jan s. Jana z Wieliczki walczył w I wojnie światowej w 16 Pułku Piechoty Obrony Krajowej. W kwietniu 1917 roku jednostka została przemianowana na 16 Pułk Strzelców „Kraków”. Brat jego Mieczysław powołany do Wojska Polskiego , gdzie służył w 20 Pułku Piechoty „Ziemi Krakowskiej”. Pułk walczył z bolszewikami w rejonie Lwów-Krzemieniec. W 1920r. w bitwie pod Brodami 20pp w składzie 6 Dywizji Piechoty walczył przeciwko 1 Armii Konnej Budionnego.

 

– w wojnie z bolszewikami brał udział Franciszek s. Wojciecha. Podczas tego „Cudu nad Wisłą”, walczył w 2 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, Franciszek zmarł w tarnowskim szpitalu 23 VIII 1920r. Pochowany jest cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 200 w Tarnowie. Jego najbliższy kuzyn Franciszek s. Jana, walczył z bolszewikami, z Niemcami w czasie III powstania śląskiego i z Czechami na Zaolziu. W czasie tej wojny Wojciech syn Franciszka służył w 20 Pułku Piechoty „Ziemi Krakowskiej”. Pułk walczył z bolszewikami w rejonie Lwów-Krzemieniec. W 1920r. w bitwie pod Brodami 20 Pułku Piechoty w składzie 6 Dywizji Piechoty walczył przeciwko 1 Armii Konnej Budionnego.

 

– w II wojnie światowej: Franciszek s Franciszka zginął na froncie 19 IX 1939, pochowany w Jasiskach na Ukrainie. Franciszek ma symboliczny grób na grobie swego brata Jana, który został powołany do wojska, by walczyć z UPA Franciszek został pochowany w 1947 roku w kwaterze wojskowej na wielickim cmentarzu, Andrzej s. Jana, który został inwalidą wojennym, Władysław s. Wojciecha walczył we wrześniu 1939r.  w 23 Pułku Artylerii Lekkiej i szlak bojowy zakończył pod Lwowem.

 

   Tragicznymi postaciami są Leon Windak i jego rodzina. Leon ur. w Krakowie w 1885r. Jego ojcem był Michał, zawodowy żołnierz C.K., który mieszkał w Wieliczce na Zadorach, jednak na czas służby musiał mieszkać z rodziną w Krakowie. Leon też był zawodowym żołnierzem C.K., w 1919 został wpisany do armii polskiej jako podporucznik (taki miał stopień w armii austriackiej), później został komisarzem policji w okręgu lwowskim, nadkomisarzem w Drohobyczu i podinspektorem we Lwowie. W momencie wybuchu II wojny światowej miał przydział porucznika Wojska Polskiego. Podczas okupacji Drohobycza przez sowietów został wydany przez donosiciela żydowskiego władzom sowieckim. Leon został rozstrzelany w katowni lub w lesie na wzór katyński, nie jest wpisany na tzw. listach katyńskich, ale te listy nie są pełne. Jego żona Ludwika z synem Jerzym zostali zesłani na Syberię lub Kazachstan. Ludwika umarła na zesłaniu, zaś czternastoletni Jerzy wraz z innymi ok. ośmiuset polskimi sierotami i z wojskiem generała Wł. Andersa wydostał się z miejsca, którego nie powinien przeżyć. Wyjście armii Andersa nastąpiło w kwietniu 1942 roku. Znamienne dla tej historii są dwa fakty. Kiedy rodzina Leona została wydana przez Żyda, w tym samym czasie Franciszek Windak z Płaszowa i Fryderyk Windak z Krakowa-Podgórza pomagali Żydom w pobliskim getcie. Po wojnie w 1946r, najbliższa rodzina Leona otrzymała wiadomość od Czerwonego Krzyża, że Leon i jego rodzina została zamordowana na Wołyniu przez Ukraińców z UPA w 1944 roku. Mordercy spod znaku Stalina przerzucali winę na morderców z UPA.

 

   Opowiadał mi o tym jego najbliższy krewny Kazimierz Windak mieszkający w Świnoujściu, będący już emerytowanym bosmanmatem Marynarki Wojennej, służył na okrętach podwodnych i na niszczycielu ORP „Błyskawica”. Doświadczył on ciekawego spotkania ze swym dalekim krewnym, a nastąpiło to podczas wezwania przez kasjerkę do okienka bankowego w Szczecinie, gdzie on Kazimierz Windak podszedł z innym Kazimierzem Windakiem, który okazał się też byłym wojskowym tj. pułkownikiem wojsk lądowych.


   Sumując: pochodzimy od dawnych Prusów z rodu Winde, nazywamy się z tego powodu Windak, naszym gniazdem rodowym jest miejscowość o znamiennej nazwie Windak. Za czasów krzyżackich, by utrzymać się na własnej ziemi musieliśmy być w służbie zbrojnej dla Zakonu. Ród został zniemczony, a za czasów Rzeczypospolitej ród został spolonizowany, jednak przekonanie o pochodzeniu pruskim pozostało w naszym herbie Prus Wilcze Kosy. Z przyczyn materialnych nasz przodek Jan osiadł w Trąbkach pod koniec XVI wieku i od prawie 420 lat jesteśmy związani z Wieliczką. Nasi przodkowie byli żołnierzami, górnikami, chłopami i rzemieślnikami. Kości naszych przodków są nie tylko na ziemiach dawnych Prusów, lecz też na wszystkich dawnych cmentarzach Wieliczki i okolicznych wsi. Tam gdzie kości przodków tam jest nasza Ojczyzna. Krew naszych przodków przelana w wielu wojnach świadczy o patriotyzmie rodu, oraz o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa polskiego, zwłaszcza społeczności wielickiej.

Okres Pruski

   Najstarsze dzieje naszych przodków są związane z ludami celtyckimi i skandynawskimi (patrz http://windaki.pl/wyniki-prob-dna/), jednak uchwytnymi historycznie są ich losy na terenach dawnych ziem, które zamieszkiwali Prusowie. Na temat Prusów, ich kultury i historii proszę przejść do zakładki HISTORIA PRUS.

 

   Nazwisko Windak to zniekształcone staropruskie imię Windikö, które oznacza syna Winde. Windak właściwie oznacza „POCHODZĄCEGO Z RODU WINDE. Ród ten w dawnych Prusach był znaczącym rodem, czego dowodem jest istnienie aż 14-stu miejscowości pochodzących od tego rodu. Dwanaście miejscowości zwało się po prusku dosłownie: wsiami Windego czyli Windekaymen.

   Windakowie wywodzą się z miejscowości Windak. To nasze gniazdo rodowe jest położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Chełmża. Dokładne położenie: 4 km od miasta Chełmża na kierunku płn.-zachodnim. Windak jako osobna wieś istniała do 1945 roku, teraz wchodzi w skład wsi Głuchowo-Windak, posiada jeszcze swego sołtysa i swój przystanek autobusowy.

 

             
Mapa 1. Wieś Windak i umiejscowienie dawnego dworu
 

 

Mapa 2. Wieś Windak w obecnej Polsce i na mapie ok. 1890r.

 

 3. Windak na mapie z 1904r. i dawny gródek pruski (kajm).

 

  W czasach pruskich, Windak był wsią złożoną z dworu (kajm) i pola  (prus. lauk pol. ławki). Powierzchnia wsi nie była duża, bo miała 8 łanów czyli ok. 130 ha. Była typową osadą, otoczoną jeziorami, stawami, moczarami, bagnami, kniejami i lasem. Zarys tego kajmu, wraz z umocnionymi wzgórzami uwidoczniono na mapie 3. Naturalne wzniesienia wraz ze stawami, moczarami i knieją wykorzystane zostały tutaj perfekcyjnie w celu zamaskowania i obrony osady. Ten kto próbował zdobyć i opanować gródek miał trudności z podejściem, a otoczyć się praktycznie nie dało. Zasadzki i walka z ukrycia powodowały mniejsze straty dla obrońców. Mieszkańcy mieli wiele możliwości ukrycia się, a nawet ucieczki wcześniej przygotowanymi ścieżkami. Trudnym zadaniem jest wyznaczenie grodu, bo mapa topograficzna, którą się posłużono jest z 1904 r., ale pomimo tego i tak można uchwycić walory obronne tego terenu. Nie uwzględniono tu, poziomu wód, który był w okresie pruskim wyższy, nie uwzględniono też lasów, które musiały istnieć na tym terenie. W takich osadach zamieszkiwali Prusowie tzw. “nobile” czyli szlachta staropruska i ich rodziny. Rodziny z jednego rodu posiadające kajmy, nazywały go na cześć swego przodka. Nazwa ta była jednocześnie informacją dla potencjalnego najeźdźcy, bo miała funkcję ochronną. Prusowie posiadali swe prawa, które od czasów starożytnych nie zmieniały się i już Tacyt wspomina o podobieństwach w sposobie życia, ubioru i prowadzenia wojen do Germanów. W prawach ludów “barbarricum” [1] podstawowym przymusem prawnym były okup lub wróżda. Za śmierć osoby, zabójca (lub jego ród) mógł być wykupiony u rodu ofiary lub musiał ponieść śmierć z ręki rodowca ofiary. Rodowcy ofiary mieli zwyczajowy przymus zemsty rodowej. Rodzaj okupu, jego ilość lub rodzaj śmierci czyli sąd nad sprawcą, były podejmowane przez głowę rodu, w poważniejszych sytuacjach sądy odbywały się na wiecach rodowych lub wiecach terytorialnych. Idea prawa w dawnych Prusach w sprawach cywilnych odbywały się na płaszczyźnie rodów, natomiast prawo ogólnospołeczne zwłaszcza dot. obronności odbywały się na płaszczyźnie terytorialnej na wiecach tzw. “małych i wielkich ziem”. Instytucja rodowa była pozaterytorialna, dlatego też pojawiają się nazwy kajmów rodowych na różnych ziemiach pruskich np. Windekajmy są w Pomezani, ale też w Natangii i Sambii. Do dzisiaj w Polsce istnieje tylko jedna miejscowość o pierwotnej nazwie pruskiej, delikatnie zmodyfikowanej po polsku i są to Windykajmy pod Kętrzynem.

 

   Krzyżacy, aby mieć odpowiednie siły zbrojne, musieli nadać odpowiednią ilość ziemi, by rycerz mógł nie tylko żyć na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim, by mógł zakupić uzbrojenie. W zależności od nadziału ziemi, która należała do Zakonu (lub biskupstwa) rycerz miał służyć w tzw. ciężkiej zbroi lub lekkiej zbroi, i gdzie ilość zbrojnych była różna. Dodatkowe służby tj. czynsz pieniężny, prace przy budowie zamków itd. także zależały od wielkości majątku, prawa przysługującego wsi, oraz od statusu narodowościowego i społecznego właścicieli[2]. W połowie XIII w.do dawnego kajmu Windak dodano grunta, ustalono granice i nazwano tę nowo utworzoną wieś jako Nydecke. Nazwa Nydecke to w uproszczeniu po polsku znaczy Nowa Wieś [3], w ten sposób Krzyżacy tworzyli w swym państwie szlachtę, która miała walczyć na rzecz swoich panów lennych. Zakon “łaskawie” dał naszą rodową ziemię, a naszym czynszem stała się służba wojskowa. Staliśmy się niewolnikami tj. zostaliśmy upaństwowieni czyli weszliśmy w skład szlachty pruskiej państwa Zakony Krzyżackiego (szlachta krzyżacka, nie mylić z krzyżakami). W czasach krzyżackich wieś posiadała dwie nazwy tj. nazwę Windak (Windeck 1400) i Nydecke (1407). W 1407r. Nydecke oficjalnie staje się nazwą wsi, a właściciele tj. Windakowie zaczęli pisać się odmiejscowo czyli z/von Nydecke. Windak stał się przysiółkiem Nydecke. Nydecke to typowy majątek rycerski założony na prawie pruskim, a mający 8 łanów chełmińskich, czyli ok. 144 ha ziemi. W 1407 roku w Księdze Służb Zakonu Krzyżackiego (Dienstbuch) wymieniony został Gatke (prus. Godike) von Nydecke, któremu Wielki Mistrz Krzyżacki Konrad v. Jungingen przypomina, że za swą ziemię tj. 8 łanów chełmińskich ma służyć konno w zbroi lekkiej. Gatke jest lennikiem Zakonu Krzyżackiego, walczył pod Grunwaldem przeciwko wojskom polsko-litewskim w chorągwi ziemi chełmińskiej. Ta chorągiew, oraz rycerze tzw. „goście Zakonu” ocaleli z rzezi grunwaldzkiej.

 

   W 1423 i 1438 roku, czyli w latach wojen, Zakon wydał potwierdzenia posiadania z jednoczesnym przypomnieniem do służby dla rycerzy z Nydecke. Od czasów bitwy pod Grunwaldem, aż do 1525 roku, czyli Hołdu Pruskiego Prusy stają się areną walk dla wojsk polskich i krzyżackich. Efekt wojen to zastój gospodarczy, zniszczone wsie i miasta, mordowana ludność miejscowa. Prusy w XVI wieku były nawiedzane były przez tzw. klęski elementarne związane z cyklicznym oziębianiem klimatu. Wówczas notowano coroczne powodzie, zimy stają się dłuższe, a lata krótsze, plony zmniejszają się, w efekcie głód, i związane z nim  fale epidemii. Regres demograficzny, ekonomiczny jest wyraźny w tym okresie w Prusach Królewskich i Książęcych. W 1570 r. dokonano spisu[4] i okazało się, że zaistniał w tym czasie podział wsi Nydak i Windak. Windak ma powierzchnię 2 łany, natomiast Nydak jest rozdzielony pomiędzy kilku właścicieli i ma 5 łanów.Właścicielem ostatniej rodowej części wsi z dwoma łanami ziemi został Achacy Windak[4,5], który pieczętował się herbem Prus II (patrz http://windaki.pl/herb/), pisał się jako Nydacki lub Windacki. Młodszy brat Achacego Jan Windak, ze względu na szczupłość majątku, który liczył wtedy około 36 hektarów musiał szukać innego miejsca dla siebie, innym tym miejscem stały się Trąbki k. Wieliczki.

 

   W latach sześćdziesiątych siedemnastego wieku wieś w całości została włączona do dóbr Głuchowskich z sąsiedniego Głuchowa. Windak stał się folwarkiem. 


 

Badania historyczne, lingwistyczne i genetyczne potwierdzają tę prawdę, że mamy pochodzenie pruskie. Nie jesteśmy jednak wyjątkowi w społeczeństwie polskim.

 

Działo się tak i z innymi rodami, których przedstawicieli tu wymienię np.:

Jan Henryk Dąbrowski ur. w Wierzchowie, jego ród od strony męskiej pochodził z Dąbrowy Chełmińskiej, a jego przodkowie nazywali się von Dammerau.

 

Bartłomiej Nowodworski ur. w Nowym Dworze k. Tucholi  przodkowie zapisywani jako von Neuhof, przodek Prus Sende.

 

Nowodworscy i Dąbrowscy tak jak Nydeckowie walczyli pod Grunwaldem w chorągwi ziemi chełmińskiej w zbroi lekkiej.

 

Maria Curie-Skłodowska pochodząca ze Skłodowskich ze Skłodów, nazwisko i ród  mieli po Prusie Sklode.

 

Bolesław Prus  czyli Aleksander Głowacki h. Prus, hetman wlk. kor. St. Jan Jabłonowski h. Prus 3, aktorzy: Damięccy z Damięt h. Prus itd.

 

Wszyscy oni noszą herb Prus, który dla większości jest znakiem pochodzenia pruskiego, tak jak dla Windaków tj. Achacego i jego brata Jana.

 

Osoby o nazwisku, Prus czy Prusiewicz to prawdopodobne osoby pochodzące od dawnych Prusów. Nazwiska równe imionom pruskim np. Santor.

 


Bibliografia:

[1] Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa , Warszawa 2004

[2] Kętrzyński Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882

[3] Powierski Jan, Prussica t. I. , Malbork.1999

[4] Żródła Dziejowe, T. XXIII, 1911.

[5] Krzepela Józef, Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego, Kraków 1925r.


 

Metryki

Podstrona użyczona na potrzeby programu indeksacji metryk kościelnych z parafii Ziemi Wielickiej (Wieliczka, Łazany, Dziekanowice, Biskupice, Bodzanów).  Program indeksacji metryk z parafii Ziemi Wielickiej jest nieformalną inicjatywą „pro publico bono” grupy genealogów amatorów zajmujących się hobbystycznie badaniem historii rodów Ziemi Wielickiej.

Koordynator programu: Anna Stoczek 

 

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości tej strony tj. plików indeksów, opracowań itd. w całości lub w części bez zgody Autora-Właściciela (osób indeksujących bądź autorów zamieszczonych publikacji) w celach innych niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego, w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Termin metryka, wywodzący się z łacińskiego słowa matrix  (pochodne: matrica, matricula i metrica), oznaczał najczęściej katalog, regestr, spis osób, wykaz, zbiór dokumentów. 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję: dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby, (dawniej) księga metrykalna zawierająca akta stanu cywilnego

 

Po zaleceniach Soboru Trydenckiego 1545-1563 w Polsce zaczęto prowadzić wpisy metrykalne, które są rękopisami papierowymi. Rejestry metrykalne parafii wielickiej to księgi ślubów i chrztów, które zachowały się od roku 1591 oraz księgi zgonów od 1746 r. W dokumentach metrykalnych spotykamy zapisy dotyczące przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych.

 

 

Metryki to potężny materiał badawczy, powierzono im wiele rodzinnych sekretów. O jednym z nich napisał żartobliwie mistrz Jan Izydor Sztaudynger :

 

„Patrząc na twą metrykę, 
Chybam słusznie zgadł, 
Ze w chwili urodzenia 
Miałaś minus lat…

 

 
 
 
 
Wypiski z ksiąg zaślubionych i ochrzczonych w parafii wielickiej. Metryka ślubu i chrztu.
 

Opracowanie: Dokumenty metrykalne parafii wielickiej, Kraków 12 października 2017″:

 

Część 1 Anna Stoczek

Część 2 Genowefa Jaśkowiec

 

Indeksy:

 

PARAFIA WIELICZKA

Link    http://www.klemens.parafia.info.pl/?p=main&what=1

 

metryki z całej parafii wielickiej

 

1. Wieliczka, śluby,  VIII 1591 – XII 1673   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Wieliczka, śluby, VIII 1591 – XII 1673 wg nazwiska żony  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Wieliczka, chrzty i śluby,  1673 – 1706 – brak księgi

3. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 wg nazwiska żony (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Wieliczka, śluby, 1760 – 1780 ( Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 (Anna Stoczek)

7. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 wg nazwiska żony (Anna Stoczek)

8. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 (indeks zbiorczy) (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

9. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 wg nazwiska żony (indeks zbiorczy) (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Wieliczka, chrzty, 1748 – 1750  (Anna Stoczek)

11. Wieliczka, chrzty, 1760 – 1785 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Wieliczka, chrzty, 1819 – 1871 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Wieliczka, chrzty z parafii obcych, 1852 – 1920 (Anna Stoczek)

14. Wieliczka, zgony, 1746 – 1757 (Anna Stoczek)

15. Wieliczka, zgony, 1784 – 1808 (Katarzyna Stoczek)

 

metryki z poszczególnych miejscowości

 

1. Bogucice, śluby,  1785 – 1833 (Anna Stoczek)

2. Bogucice, śluby,  1833 – 1898 (Anna Stoczek)

3. Bugaj, chrzty,  1784 – 1834   (Małgorzata Kawecka)

4. Bugaj, śluby,  1785 – 1845   (Anna Stoczek)

5. Bugaj, zgony,  1784 – 1844   (Wiera Witarska – Piątek)

6. Byszyce, śluby,  1785 – I 1835 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

7. Byszyce, zgony,  1784 – 1842 (Justyna Kubicka)

8. Chorągwica, śluby, 1786 – 1844     (Anna Stoczek)

9. Czarnochowice, śluby,  1785 – 1839    (Anna Stoczek)

10. Dąbrówka i Poręby, śluby,  1786 – 1831   (Anna Stoczek)

11. Gorzków, śluby, 1785 – XI 1839 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Gorzków, zgony,  1784 – 1848  (Henryk Kubicki)

13. Grabówki i Babiny, śluby,  1785 – 1839 (Anna Stoczek)

14. Grajów, śluby,  1785 – 1840  (Anna Stoczek)

15. Grajów, śluby,  1841 – 1905  (Anna Stoczek)

16. Grajów, zgony, 2.05.1784 – 21.09.1843   ( Anna Stoczek)

17. Grajów, chrzty,  1897 – 1920 (Wiera Witarska – Piątek))

18. Janowice, śluby, od 1785 – 1840  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

19. Kokotów, śluby, od 1785 – 1838    ( Anna Stoczek)

20. Krzyszkowice, śluby, od 1785 – 1900    (Anna Stoczek)

21. Lednica Dolna, śluby, 1785 – 1878   (Anna Stoczek)

22. Lednica Górna, śluby, 1785 – 1844  (Anna Stoczek)

23. Mała Wieś, śluby, 1785 – 1848  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

24. Mała Wieś, zgony, 1784 – 1852  (Wiera Witarska – Piątek)

25. Mietniów, śluby, 1785 – 1902  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

26. Pawlikowice, śluby, 1785 – 1844 (Anna Stoczek)

27. Pawlikowice, zgony, 1784 – 1843 (Katarzyna Stoczek)

28. Raciborsko, zgony, 1784 – 1837  (Anna Stoczek)

29. Raciborsko, śluby, 1785 – 1911  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

30. Rożnowa, śluby, 1785 – V 1835  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

31. Siercza  i  Klasno, śluby, 1785 – 1903   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

32. Strumiany, śluby, 1785 – 1851    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

33. Strumiany, zgony, 1784 – 1862    (Małgorzata Kawecka)

34. Sułków, śluby, 1786 – X 1838    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

35. Sułków i Zwólka, zgony, 1784 – 1847  (Wiera Witarska – Piątek)

36. Sygneczów, śluby, 1785 – 1844    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

37. Śledziejowice, śluby, 1785 – 1905    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

38. Taszyce, śluby, 1785 – IX 1906   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

39. Witkowice, chrzty, 1784 – 1809   (Małgorzata Kawecka)

40. Zabawa, śluby, 1785 – 1836   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

41. Zabawa, zgony, 1784 – 1842   (Henryk Kubicki)

 

42. Gromady, śluby, 1810 – 1816   (Wiera Witarska – Piątek)

43. Gromady, chrzty, 1811 – 1816   (Wiera Witarska – Piątek)

 

PARAFIA DZIEKANOWICE

Link      https://www.dziekanowice.pl/o-parafii/

 

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg. nazwiska męża     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg nazwiska żony    (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1726 – 1741   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice śluby 1742 – 1756 wg. nazwiska męża     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice śluby 1742 – 1756 wg. nazwiska żony     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1784 – 1915    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, śluby, lata nieznane   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, chrzty, 1731 oraz 1742 – 1755   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice urodzenia 1784 – 1831   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, zgony, 1726 – 1734 oraz 1754-1770   (Anna Stoczek)

 

1. Bieńkowice urodzenia 1836 – 1881  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Czarnociny urodzenia 1834 – 1884 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

3. Dziekanowice urodzenia 1832 – 1867  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Hucisko urodzenia 1834 – 1897  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Jankówka urodzenia 1832 – 1889  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Jankówka urodzenia 1889 – 1896  (Wiera Witarska – Piątek)

7. Jankówka, śluby, 1784-1871   (Anna Stoczek)

8. Jankówka, śluby, 1872-1920   (Katarzyna Stoczek)

9. Kunice urodzenia 1833-1890   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Kunice urodzenia 1890-1908   (Katarzyna Stoczek)

11. Niezdów urodzenia 1838 – 1895 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl i Anna Stoczek)

12. Nowa Wieś urodzenia 1832 – 1891 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Nowa Wieś zgon 1889

14. Rudnik urodzenia 1833-1872  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

15. Sieraków urodzenia 1830 – 1872  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

16. Sieraków zgon 1834

17. Winiary urodzenia 1831 – 1872 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

18. Zbyszkówka urodzenia 1837 – 1865 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

19. Żakowa urodzenia 1839 – 1880 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

20. Żakowa zgon 1898

 

 

 

PARAFIA ŁAZANY

Link      http://parafialazany.pl/  

 

Parafia Łazany, chrzty, 1784 – 1827   (Anna Stoczek)

Parafia Łazany, chrzty, 1827 – 1847    (Anna Stoczek)

 

1. Jawczyce, chrzty, 1827 – 1867   (Anna Stoczek)

2. Łazany, chrzty, 1827 – 1848     (Anna Stoczek)

3. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska męża)     (Anna Stoczek)

4. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska żony)     (Anna Stoczek)

5. Niżowa, chrzty, 1828 – 1877    (Anna Stoczek)

6. Sławkowice, chrzty, 1827 – 1847   (Anna Stoczek)

 

 

PARAFIA BODZANÓW

Link      http://parafia-bodzanow.pl/  

 

1. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784  wg nazwiska męża (Anna Stoczek)

2. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784  wg nazwiska żony (Anna Stoczek)

3. Bodzanów, zgony, 1776 – 1784   (Wiera Witarska – Piątek)

4. Ochmanów  śluby 1784 – 1864 wg nazwiska męża   (Tomasz Pieprzyca https://wegrzcewielkie.wordpress.com)

5. Ochmanów  śluby 1784 – 1864 wg nazwiska żony  (Tomasz Pieprzyca https://wegrzcewielkie.wordpress.com)

 

 

PARAFIA BISKUPICE

Link      http://parafia.biskupice.info.pl/  

 

1. Biskupice, zgony, 1784 – 1837   (Katarzyna Stoczek)

2. Dobranowice, śluby, 1906 – 1930   (Rafał Marzec marzecrafal@wp.pl)

3. Wola Dobranowska, chrzty, 1786 – 1819   (Włodzimierz Grzywacz)

4. Wola Dobranowska, śluby, 1787 – 1839   (Włodzimierz Grzywacz)

5. Wola Dobranowska, zgony, 1786 – 1837   (Włodzimierz Grzywacz)

 

VARIA SAL

 

1. Wieliczka, wykaz właścicieli domów z 1866 r.   (Anna Stoczek)

2. Wieliczka, Bochnia 1810-1918, indeks osób zatrudnionych w żupach wielicko-bocheńskich   (Anna Stoczek)

3. Wieliczka, Powstańcy listopadowi pochowani na cmentarzu wielickim (Stanisław Stawarczyk)

4. Wieliczka, Powstańcy styczniowi z tablicy pamiątkowej na cmentarzu wielickim (Stanisław Stawarczyk)

5. Wieliczka, Indeks zgłoszonych poległych w I wojnie światowej